Liên hệ

Bạt Nhựa Tú Phương Xuất Khẩu Đi Mỹ

Tin công ty thành viên

Ngoài thị trường Châu Phi, thị trường Mỹ cũng là một cái đích để Nhà máy tiến tới. Bằng khả năng của mình, Nhà máy đã sản xuất nên những sản phẩm được Mỹ công nhận. Đầu năm nay, nhà máy đã chuyển những đơn hàng đầu tiên sang đất Mỹ.