icon
Nhà Máy Màng BOPP Tú Phương

Nhà Máy Màng BOPP Tú Phương

CCN Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam https://tuphuongbopp.vn/

Năm 2021 đánh dấu một kỷ nguyên mới cho PLASCHEM. Chúng tôi đang tiến về phía trước với một năng lượng mạnh mẽ, được định hướng bởi tầm nhìn về sự phát triển không ngừng của PLASCHEM – một trong những công ty công nghiệp lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam.

Cùng với các thương hiệu Bạt nhựa Tú Phương, Jumbo Tú Phương, Ad*star Tú Phương, PLASCHEM đại diện cho một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam.